Definint el Projecte HEBE

El Projecte-HEBE és una recerca finançada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat sobre l’empoderament juvenil: els espais, moments i processos que hi intervenen. La recerca està realitzada en col·laboració amb quatre universitats catalanes: Universitat de Girona (responsable del projecte), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

L’empoderament juvenil, concepte que s’ha definit en la part inicial de la recerca, fa referència al procés d’adquisició individual d’aptituds, habilitats i coneixements per fer front als reptes i dificultats de la societat del segle XXI. En els darrers anys, el concepte d’empoderament ha estat molt present en les polítiques de joventut, discursos polítics o estratègies pedagògiques però no ha trobat una definició precisa. Els dos objectius finals d’aquesta recerca són, per una banda, tractar de definir l’empoderament juvenil i, de l’altra, definir i identificar quins són els espais, moments i processos que intervenen en aquest procés d’empoderament.

Rodatge focus group Projecte HEBEPer assolir el primer objectiu, s’ha profunditzat en el concepte d’empoderament a través de l’anàlisi teòric del terme. Per tal d’assolir el segon objectiu, s’han emprat les següents metodologies: un qüestionari als joves sobre la seva perspectiva respecte l’empoderament, l’anàlisi i relectura de relats de vida de grups de joves, l’anàlisi dels resultats per a la confecció d’una bateria d’indicadors d’empoderament i, finalment, el Taller de Pedagogia Audiovisual que ha donat peu a la creació del webdoc Projecte-HEBE.

 

Metodologia de la investigació

Per tal d’assolir els objectius anteriorment detallats, s’utilitzen les següents tres metodologies d’investigació: els relats de vida d’una mostra representativa de joves, l’evaluació participativa a partir d’un qüestionari i, finalment, la realització d’un documental interactiu com a eina d’anàlisi i reflexió sobre l’empoderament juvenil.

En una primera fase del Projecte-HEBE s’ha treballat en la conceptualització del concepte d’empoderament, treballant i analitzant el marc teòric existent. L’objectiu d’aquesta primera fase ha estat el de tractar de definir el concepte d’empoderament.

En una segona fase del Projecte-HEBE s’han establert una sèrie d’indicadors d’empoderament obtinguts en el marc del projecte interuniversitari d’investigació: l’evaluació participativa d’accions comunitàries com a metodologia de l’aprenentatge per a l’empoderament individual i comunitari. Els indicadors han estat contrastats i validats tant per part de la literatura científica existetnt com per experts ene el camp de l’empoderament. Els indicadors d’empoderament validats han estat contrastats amb diversos joves a través de 4 processos d’evaluació participativa i la realització de 6 relats de vida.

En una tercera fase del Projecte-HEBE s’ha confeccionat un qüestionari a joves sobre l’empoderament i amb la finalitat de determinar quin és el nivell d’empoderament entre els joves, a quines edats es produeix i, també, validar la hipòtesi de la investigació sobre els espais, moments i processos d’empoderament.

En una quarta fase del Projecte-HEBE s’ha realitzat el webdoc HEBE (documental interactiu sobre l’empoderament juvenil) amb la doble finalitat de: dissenyar una metodologia participativa d’investigació sobre l’empoderament i crear una plataforma interactiva per compartit les experiències d’empoderament.

En una cinquena fase del Projecte-HEBE s’ha plantejat la triangulació dels resultats obtinguts a través de les diverses metodologies aplicades per tal d’extreure’n les conclusions de la investigació.