Metodologia de la investigació

Per assolir els objectius d’aquest projecte, la recerca s’estructura a partir de diferents línies d’acció en les quals s’aplica un enfocament metodològic mixt: eines metodològiques quantitatives i qualitatives.

S’ha profunditzat en el concepte d’empoderament a través de l’anàlisi teòric del terme. S’ha aplicat un qüestionari als joves sobre la seva perspectiva respecte l’empoderament. També s’han fet lectura de relats de vida de grups de joves, l’anàlisi dels resultats per a la confecció d’una bateria d’indicadors d’empoderament i, finalment, el Taller de Pedagogia Audiovisual que ha donat peu a la creació del webdoc Projecte HEBE.

El Projecte HEBE s’inicia a partir dels joves. S’ha aplicat un qüestionari a una mostra de 890 jovesper tal d’aprofundir en els espais, moments i processos que, segons els mateixos joves, intervenen i determinen les seves capacitats d’agència, autonomia i, en definitiva, empoderament. S’han fet quatre processos d’avaluació participativa amb joves, per tal de conèixer les seves experiències i opinions sobre els processos d’empoderament i s’ha recollit també el relat de vida de sis joves. Aquest material ha servit també per contrastar i validar una proposta d’indicadors d’empoderament.

S’ha impartit un taller de formació audiovisual i llenguatge fílmic a un grup de joves seleccionat, perquè poguessin expressar la seva idea d’empoderament juvenil, a partir de peces audiovisuals. Aquest taller ha donat lloc al Web.doc HEBE (documental interactiu sobre l’empoderament juvenil) amb una metodologia participativa d’investigació sobre l’empoderament i la creació d’una plataforma interactiva per compartir les experiències d’empoderament.

En la fase actual els subjectes d’estudi són els educadors (els professionals de la intervenció educativa que treballen amb joves: professors, educadors socials, pedagogs, educadors de carrer, animadors socioculturals, etc.). El treball actual s’estructura en tres línies de recerca:

  • Es treballa amb el relat d’educadors a partir de l’anàlisi de diaris de camp i peces audiovisuals.
  • S’aplica un qüestionari on-line a una mostra intencional d’educadors per tal de conèixer com es treballa l’empoderament dels joves.
  • Es despleguen els indicadors d’empoderament en una rúbrica per a l’avaluació d’accions i programes d’empoderament juvenil.