Projecte HEBE 2018-2020

Identificació de factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil: anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors

Invertir en els joves és invertir en el futur. L’estratègia europea per a la joventut atorga rellevància al disseny de polítiques i estratègies d’intervenció basades en evidències concretes, experiència i coneixement sobre la situació dels joves, el seu benestar, la seva qualitat de vida i les seves oportunitats per prendre part activa en la societat. En un context d’austeritat econòmica com el nostre, la situació de la joventut requereix especial atenció, si volem que esdevinguin ciutadans de ple dret. Això ha fet que sorgeixin cada vegada més projectes liderats per educadors i educadores que basen la seva intervenció en l’empoderament dels joves, intervencions que no han estat analitzades científicament en profunditat.

Aquest projecte de recerca pretén aportar coneixement i orientacions sobre aquesta qüestió. Es proposa identificar aquells aspectes que permeten fer possible l’empoderament dels joves, implicant de manera directa als educadors i educadores que implementen els projectes socioeducatius.

L’objectiu del projecte és identificar els factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil a través de l’anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors i educadores.

Els subjectes d’estudi són els educadors, entesos com els professionals de la intervenció educativa que treballen amb joves: professors, educadors socials, pedagogs, educadors de carrer, animadors socioculturals). Concretament els educadors de 4 àmbits:

  1. educació formal,
  2. formació ocupacional,
  3. educació especialitzada i
  4. animació sociocultural i oci.

La investigació s’estructura a partir de quatre línies d’acció:

La primera línia d’acció treballa amb relats d’educadors a partir de l’anàlisi de diaris de camp i relats audiovisuals de 8 professionals (2 per àmbit d’estudi i amb implicació en programes que explicitin la voluntat de donar poder als joves).

En la segona línia s’aplica un qüestionari on-line a una mostra intencional d’educadors / es a nivell estatal de cada un dels àmbits d’estudi.

La tercera focalitza en el disseny, la validació i l’aplicació d’una rúbrica d’indicadors d’empoderament juvenil que permeti l’avaluació de projectes que persegueixen l’empoderament dels joves. L’aplicació es realitzarà en 6 projectes socioeducatius que tinguin com a objectiu l’empoderament juvenil.

La quarta i última línia es centra en la triangulació de resultats de les línies d’acció precedents i en la realització d’un col·loqui sobre els factors determinants d’empoderament juvenil. Per a això, es convocarà els educadors implicats en el projecte i a 8 experts seleccionats.

Tots els productes es difondran a través del web del Projecte HEBE i el material audiovisual procedent de les peces dels educadors s’incorporarà al webdoc HEBE, com a eina d’anàlisi i reflexió.

El resultat ha de servir per generar coneixement entre els educadors i per identificar els elements que millor satisfan les necessitats d’empoderament dels joves. A més, ha de contribuir al desenvolupament dels processos i les pràctiques socioeducatives i, així mateix, a la presa de decisions en diferents àmbits de les polítiques públiques.