Presentació del projecte HEBE a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

El passat 24 d’abril, a la seu de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, l’Observatori Català de la Joventut va organitzar una sessió de treball amb el personal tècnic de l’Agència Catalana de la Joventut al voltant del concepte d’empoderament juvenil. L’objectiu era posar a debat aquest concepte i les implicacions que comporta la seva aplicació pràctica en el treball amb joves.

La jornada es va iniciar amb una benvinguda i presentació inicial per part de Francesc Poch, director general de l’Agència Catalana de la Joventut. Tot seguit hi va haver una primera ponència per part de la professora Louise B. Jennings, de la Colorado State University. Jennings va sintetitzar el treball que venen fent amb el seu equip a partir del concepte de Critical Youth Empowerment (CYE) i va comentar cada una de les sis dimensions essencials que fonamenten aquest enfocament:

1) Proporcionar un entorn acollidor i segur.

2) Proporcionar una participació significativa.

3) Oferir un entorn en poder compartit entre joves i adults.

4) Establir un compromís de reflexió crítica sobre els processos interpersonals i sociopolítics.

5) Participar en els processos sociopolítics que afecten el canvi.

6) Empoderament integrat (comunitari i individual).

Tot seguit es va donar pas a la presentació de la ponència sobre el Projecte HEBE. En primer lloc Pere Soler, investigador principal del projecte i professor de la UdG, va presentar el concepte d’empoderament juvenil amb el que es treballa en aquesta recerca i va sintetitzar el model pedagògic d’empoderament juvenil que es desprèn amb l’anàlisi dels espais, moments i processos d’empoderament que han formulat. S’insisteix en la idea de no limitar aquest procés al desenvolupament de les capacitats personals dels joves, sinó que s’ha de considerar també de manera determinant el paper que tenen les polítiques públiques en la mesura que el medi, el context, és un agent limitador o potenciador determinant.

Continua la presentació del Projecte HEBE Xavier Úcar, professor de la UAB, el qual presenta una de les línies de recerca d’aquest projecte i el disseny d’una rúbrica que ha de permetre l’avaluació de projectes i processos d’empoderament juvenil. Es presenten les nou dimensions amb les que han concretat l’empoderament juvenil i el desplegament d’aquestes dimensions en 27 indicadors que són rubricats per tal de facilitar el seu anàlisi i posterior valoració per part dels equips educatius que vulguin aprofundir en l’empoderament juvenil.

Finalitza la presentació del Projecte HEBE Manel Jiménez, professor de la UPF, presentant el treball realitzat a través del taller de pedagogia audiovisual com una experiència d’empoderament juvenil i com un espai de creació d’un documental interactiu (webdoc) en el que un grup de joves comparteix la seva experiència sobre processos, espais i moments d’empoderament al llarg de la seva joventut.

En acabar aquestes presentacions s’obre un torn de preguntes i de debat en el que es resolen alguns dubtes i es continua aprofundint en el sentit que haurien de tenir unes polítiques de joventut que realment tinguessin com a finalitat l’empoderament dels joves.